Su kaynaklı ısı pompası; ısı kaynağı olarak yeraltı sularını, denizleri, akarsu ve gölleri, düşük ekserjili jeotermal suları, atık pis suları ve uygun şartlardaki endüstriyel atık suları kullanarak, üretilen ısıtma ve soğutma enerjisini mahal tarafındaki havaya veya suya aktaran cihazlardır.


Su Kaynaklı Isı Pompaları

Açık Devre
  • Bir pompa ile alınan su eşanjöre yollanır.
  • Eşanjörden 5°C ısısı alınan su tekrar kaynağına gönderilir.

Su Kaynaklı Isı Pompaları

Kapalı Devre
  • Suyun içine konan eşanjörler ile alınır.
  • Hem Enerji hem de bakım yönünden daha avantajlıdır.
  • Açık sisteme göre daha küçük sirkülatör kullanılır.

Su kaynaklı ısı pompası yatırım maliyeti hava kaynaklı ısı pompalarına oranla daha yüksektir. Sistemde kullanılan su kaynaklarının sıcaklıklarının genel olarak havaya oranla daha uygun koşullarda ve daha az değişkendir. Bu nedenle söz konusu su kaynaklı ısı pompalarının işletme dönemindeki etkinlik değerleri de hava kaynaklı ısı pompalarına oranla daha stabil olabilmektedir.

Ülkemizde yer altı sularının sıcaklıkları bütün yıl boyunca genellikle sabit olmakla birlikte kaynağına bağlı olarak +7°C /+12°C arasında değişmektedir. Söz konusu değerler hem ısıtma, hem de soğutma modunda ısı pompaları için uygun değerlerdir.

TS EN 14511-2,3 Standartlarına göre, sudan havaya çalışan ısı pompalarında etkinlik değerleri, ısıtma modunda COP, +20°C kondenser giriş suyu ve +20°C iç hava sıcaklığında, soğutma modunda EER, +30°C kondenser giriş suyu ve +27°C iç hava sıcaklığında, sudan suya çalışan ısı pompalarında etkinlik değerleri, ısıtma modunda COP +10°C kondenser giriş suyu ve 45/40°C tesisat suyu rejiminde, soğutma modunda EER, +30°C kondenser giriş suyu ve 7/12°C tesisat suyu rejiminde tanımlanmaktadır.

Su kaynaklı ısı pompalarında, kaynak ve bina pompalarının enerji tüketimi de dahil olmak üzere, genel kabul gören bir simülasyon programıyla hesaplanan ısıtma ve soğutma sezonluk sistem verimlilikleri hava kaynaklı ısı pompalarının sistem verimliliğinden daha düşük olmamalı, ısıtma modunda sezonluk işletme verimliği COP=3,30 değerini sağlamalıdır.

Deniz sularının sıcaklıkları bölgesine, mevsimine ve derinliğine bağlı olarak farklılık arzetmektedir. Yüzey sularının sıcaklığı genellikle yıl boyunca +5°C/+30°C arasında değişir. Ancak 20,0-50,0 m derinlikte yaz ve kış +10°C/+15°C mertebelerinde sabit kalmaktadır.

Sudan –Suya Isı Geri Kazanımlı ve Sudan-Havaya Su Kaynaklı Isı Pompası

Sudan havaya çalışan ısı pompaları günümüzde kompresör ve kondenseri ayrı dış ünite, evaparatörü ve fanı ayrı iç ünite olmak üzere merkezi veya bireysel cihazlar halinde de uygulanabilmektedir. İç ve dış ünitesi ayrı olan ve birbirlerine soğutucu gaz devresi ile bağlanan ısı pompalarında, gaz devresinde kaçak halinde en küçük hacimli mahalde gaz konsantrasyonu TS EN 378-1’de belirlenen değeri aşmayacak şekilde önlem alınmalı.

Sudan suya çalışan ısı pompaları ürettikleri ısıtma ve soğutma enerjilerini yapılardaki sulu ısıtma ve soğutma hatlarına aktarabilen cihazlardır. Su kaynaklı ısı pompaları 5,0-6,0 kW kapasitelerden başlayarak 1.200 kW kapasiteye kadar üretilmektedir. Tip ve kapasitelerine bağlı olarak sudan suya çalışan ısı pompalarının ısıtma ve soğutma ünitesi ile sirkülasyon pompaları, genleşme tankı ve kontrol ünitesi paket halinde ya da ayrı olabilmekte, mekanik tesisat sistemlerine ya direkt olarak ya da denge borusu üzerinden sekonder pompalarla bağlanabilmektedir.

Su kaynaklı ısı pompaları, ağırlıkları dikkate alınarak bina içerisinde veya bina dışında özel kaide üzerine titreşim yutucu takozlar yardımıyla yerleştirilmelidir. Cihazlara müdahale için yeterli servis alanı gözetilmelidir.

Cihazların drenaj hatları yeterli çapta ve korozyana dayanıklı malzemeden olmalıdır. Drenaj bağlantılarında özel sifon kullanılmalı, drenaj boruları süzgeç ve pis su ızgaralarına üstten serbest olarak bırakılmalıdır. Pis su ve kanalizasyon hatlarına direkt olarak bağlanmamalıdır.